Banner
Služby Občanské právo
  • poskytování právních porad
  • příprava a sepisování občanskoprávních smluv
  • komplexní zajišťování převodů nemovitostí
  • veškeré smlouvy týkající se převodů a nájmů bytů a nebytových prostor
  • právní pomoc při ochraně osobnosti
  • vypořádání podílové spoluvlastnictví a společného jmění manželů
  • zastupování při uplatňování nároků na náhradu škody
  • zastupování před soudy, správními orgány i jinými orgány ve věcech občanskoprávních


Zpět